Surat Thani Flash Sale สนับสนุนค่าที่พักซึ่งเป็นส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยว 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว หลังประสพภาวะวิกฤตจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ชื่อโครงการว่า “Surat Thani Flash Sale” โดยการสนับสนุนค่าที่พักซึ่งเป็นส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวพี่มาพักในสถานประกอบการโรงแรม / รีสอร์ท ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะฝั่งแผ่นดิน ไม่รวมเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) จำนวน 300 บาท / 1 ห้อง / 1 คืน จำนวน 600 ห้อง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 หรือเมื่อครบจำนวนที่กำหนดไว้

รายชื่อโรงแรมและรีสอร์ท ที่เข้าร่วมโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7728 8817-9